මක්කමදී 107ක් මිය යයි ,230කට තුවාල

0

සවුදියේ මැකා දේවස්ථානයේ ඉස්ලාමීය පුද බිමේ දොඹකරයක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයන් 107ත් මියගිය බවත් 230කට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලැබූ බවත් BBC ලෝක සේවය පවසනවා. ඒ වාර්ෂික හජ්ජි උත්සවය සඳහා මක්කම ඉස්ලාමීය පුද බිම සැරසෙමින් සිටින අතරවාරයේයි.

At least 107 people died and more than 230 people were injured when a crane collapsed in the Muslim holy city of Mecca in Saudi Arabia.The huge red crane crashed into a part of the Grand Mosque – the largest in the world – that was filled with worshippers at the time.The head of Saudi Arabia’s civil defence said strong winds and heavy rains had caused the collapse.

Mecca is currently preparing for the annual Muslim Hajj pilgrimage.Hundreds of thousands of people are expected to arrive in the Saudi city from all over the world later this month.

https://youtu.be/tac9mSoqduQ